Navodnjavanje sportskih terena

Navodnjavanje sportskih terena

Navodnjavanje sportskih terena - Zalivanje sportskih terena

Na sportskim terenima, optimalnu količinu vode za najkraće moguće vreme i bez gubitaka je nemoguće obezbediti bez automatskog zalivnog sistema. Vodonoša d.o.o ugrađuje Hunter® zalivne sisteme koji u ponudi imaju svu neophodnu opremu vrhunskog kvaliteta i performansi, za sve vrste i tipove sportskih i rekreacionih površina.

Navodnjavanje sportskih terena - Zalivanje golf terena

Raspršivači su ukopani u nivou vašeg travnjaka. Napajaju se preko cevnih sistema skrivenih ispod površine zemlje i izlaze samo za vreme zalivanja, koje je automatski postavljeno na osnovu predhodno definisanih parametara. Nakon uspešno obavljenog prskanja travnjaka, raspršivači se vrate u nivo travnjaka i ne smetaju košenju i drugim aktivnostima.

Takodjer pružamo uslugu servisiranja i godišnjeg održavanja popup sistema za navodnjavanje zeleni površina (prolećno puštanje i jesenje isključivanje).

U zavisnosti od veličine i složenosti sistema, prosečno vreme ugradnje je 2 do 5 dana.

Navodnjavanje sportskih terena - Zalivanje teniskih terena

Polivanje teniskih terena pored ravnomernosti, treba da bude veoma intenzivno kako bi se nakon završenog meča teren što pre osposobio za naredni meč. Kako bi odgovorili na ovaj zahtev projektujemo zalivanje teniskih terena, standardnih dimenzija i to sa 6 raspršivača "HUNTER" tip I-20 sa metalnom glavom.

Pošto je neophodno postići što kraće vreme zalivanja, težimo da svih šest raspršivača postavimo na jednu zonu (svi raspršivači rade istovremeno). Ovakvim projektom uspemo da polijemo po terenu i po nekoliko stotina litara za svega par minuta.

A što se tiče samog raspršivača bitno je znati da se njegova zaštitna gumena kapa na vrhu postavlja u ravan terena tako da nisu prepreka niti opasnost da se igrači povrede. Oni su van nivoa terena samo za vreme polivanja terena a nakon prestanka zalivanja, opruga vraća telo raspršivača u kučište koje je ugrađeno u podlogu.

Tokom noći se teren automatski obilno zalije zahvaljujući upravljačkoj jedinici a koristi nam i da aktivira program koji će zaliti samo površinski Teren neće biti prezaliven ukoliko je bilo padavina, jer će senzor za kišu stopirati automatsko zalivanje.

Navodnjavanje sportskih terena - Zalivanje fudbalskih terena

Kada govorimo o zalivanju fudbalskih terena bitno je napomenuti da je njime obuhvaćeno zalivanje fudbalskog terena dimenzija koje odgovaraju propisima FIFA, 105 x 68 m, ocrtanog terena i travnatog pojasa duž aut linija širine 2 m kao i pojasa širine 3 m duž korner linija, tako da je efektivna zalivna površina dimenzija 111 x 72 m.

Za zalivanje se koriste raspršivači i komponente američkog proizvođača "HUNTER". Odabrani su "Pop up" raspršivači (raspršivači koji su montirani ispod travnate površine tako da ne ometaju igrače i ne predstavljaju smetnju za održavanje travnjaka).

Kako bi obezbedili preklapanje odnosno ravnomernu distribuciju vode po celoj zalivanoj površini raspršivači su postavljeni po obodu zalivne površine 10 komada i 3 komada u centralnom delu terena. Oni imaju gumene prekrivke tako da igrači mogu slobodno da sprovode svoje aktivnosti bez bojazni da će se povrediti. U centralnom delu su postavljeni raspršivači I-90-36V koji imaju mlaznice raspoređene u istom pravcu ali suprotnom smeru i rotira pun krug (360°). Njegov radijus sa mlaznicom br.63 je R=29.3m a potrošnja Q=262.7 l/min, pri pritisku P=6.9 bara na raspršivaču. Raspršivači koji su raspoređeni po obodu zalivne površine su tipa I-90-ADV i imaju mogućnost podešavanja ugla prskanja, a mlaznice su postavljene u istom smeru. Njihov ugao prsakanja podešavamo na 180º. Radijus sa mlaznicom 63 je R = 27.4 m a potrošnja je Q = 264.2 l/min. pri pritisku od P=6.9 bara na raspršivaču.

Telo raspršivača se podiže pod pritiskom vode a nakon zatvaranja ventila, odnosno pada pritiska u sistemu opruga vraća telo raspršivača u kućište.

Aktiviranje zalivnog sistema se obavlja pomoću upravljačke jedinice i elektromagnetnih ventila. Kada upravljačka jedinica propusti struju 24VAC prema elektromagnetnom ventilu on je aktiviran i propušta vodu. To sve za posledicu ima aktiviranje raspršivača i počinje rad raspršivača koji su povezani na cevovod iza aktiviranog elektromagnetnog ventila.

Elektromagnetni ventil, cevovod iza elktromagnetnog ventila i svi rasprskivači koji su vezani na taj cevovod čine zonu. Upravljačka jedinica se napaja iz mreže 220V i preko trafoa se redukuje napon na 24V i u programirano vreme počinje ciklično da daje napon 24V prema elektromagnetnim ventilima u takođe unapred isprogramiranom trajanju za svaki ventil odnosno svaku zonu pojedinačno.

Najmodernija tehnološka rešenja

Imamo mogućnost da postavimo tri posebna programa sa različitim vremenima zalivanja kao i sa četiri vremena starovanja u toku dana ( svaki raspršivač ima mogućnost uključenja dvanaest puta u toku dana). Upravljačka jedinica nam omogućava programiranje dana u nedelji u kojima ćemo zalivati (možemo da zalivamo parnim danima u mesecu ili neparnim ili svaki drugi, treći, četvrti dan itd), zatim ima mogućnosti sezonskog podešavanja tako što procentualno možemo u zavisnosti od sezone da povećavamo ili smanjujemo vreme zalivanja, možemo pomoću upravljačke jedinice da aktiviramo željenu zonu ili da startujemo jedan od tri programa, koje smo prethodno programirali, možemo da ih startujemo odmah kao i da upravljačku jedinicu isključimo i da do daljnjeg ne aktivira ventile.

Ukoliko pada kiša sistem smo adekvatno pripremili i za to. Priključenjem senzora za kišu ćemo izbeći da se sistem aktivira za vreme padavina kao i još izvesno vreme nakon padavina (materija u senzoru pod uticajem vlage bubri i otvori mikroprekidač tako da se prekine strujno kolo i sistem se isključuje sve dok se materija u senzoru ne isuši kao i zemlja tj. dok ne nastane potreba za ponovnim zalivanjem). Senzor za kišu ima mogućnost podešavanja osetljivosti pri kojoj količini padavina će se aktivirati.

Upravljačka jedinica ima priključak za aktiviranje pumpe (pumpa se aktivira samo za vreme rada automatskog zalivnog sistema).